Send your Call or Congress to fasticongressuum@gmail.com

CALL.15.05.2016: 3r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic LA GLÒRIA DEL CIRC. Curses de ca


FECHA LÍMITE/DEADLINE/SCADENZA: 15/05/2016


FECHA CONGRESO/CONGRESS DATE/DATA CONGRESSO: 16-17-18-19/11/2016


LUGAR/LOCATION/LUOGO: Centre Tarraconense El Seminari, Tarragona (Tarragona, Spain)


ORGANIZADOR/ORGANIZER/ORGANIZZATORE: Maria Adserias; Maite Miró (SSTT de Cultura - Generalitat de Catalunya(; Lluís Balart ; Joan Menchon (Museu d'Història de Tarragona); Francesc Barriach (Reial Societat Arqueològica Tarraconense); Joan Gómez Pallarès -(Institut Català d'Arqueologia Clàssica); Joan Josep Marca; Antoni Pujol; Ramon Marrugat; Francesc Roig (Fundació Privada Mútua Catalana); Andreu Muñoz (Arquebisbat de Tarragona); Isabel Rodà (Universitat Autònoma de Barcelona); Joaquín Ruiz de Arbulo (Universitat Rovira i Virgili); Francesc Tarrats (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona); Jordi López Vilar (secretari, Institut Català d'Arqueologia Clàssica)


INFO: call - web- jlopez@icac.cat


CALL:


Tarragona, la romana Tarraco, capital de l'antiga provincia Hispània citerior, ha heretat un ric i important patrimoni històric i monumental que la converteixen en una de les ciutats destacades de l'Imperi Romà. Conscient de la trascendència del seu passat, la Fundació Privada Mútua Catalana, entitat tarragonina sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la cultura, va organitzar l'any 2012 el Congrés arqueològic internacional Tarraco Biennal i en coordina el patrocini, junt amb altres entitats, de la tercera edició, centrada en aquesta ocasió en els circs romans.

Sens dubte, el circ de Tàrraco és un dels principals monuments de la ciutat i és considerat com un dels més bens conservats d'Occident. La seva anòmala disposició en mig de la ciutat, formant part del complex arquitectònic provincial que ocupava l'acròpolis i constituint el límit amb l'espai de la colònia, constitueix també un element singular.

Els primers plans de recuperació del monument sorgiren a finals dels anys 70 amb el Pla Pilats i lentament han anat quedant al descobert diversos sectors que permeten al visitant contemplar testimonis parcials d'aquest edifici plenament inclòs en el teixit urbà des del segle XVIII. Les excavacions dels darrers 30 anys, moltes de les quals inèdites encara, han aportat dades dignificatives que cal treure a la llum. És voluntat també d'aquests congresos que puguin servir per orientar la realització de millores en el monument objecte d'estudi, en aquest cas el circ.

Tanmateix, es fa del tot necessari contextualitzar el circ de Tàrraco i per això s'ha previst que una part important del congrés tracti l'espectacle circense des de diferents punts de vista: l'espectacle, iconografia i epigrafia, l'arquitectura dels circs i el cas concret de Tarragona.

Com no podia ser d'una altra manera, la reunió es fa en homenatge a Xavier Dupré, qui, com arqueòleg territorial primer i director del Taller Escola d'Arqueologia després, impulsà en el seu moment les excavacions de la capaçalera del circ i en publicà diversos treballs fonamentals.


Temàtica del congrés

El tema central del congrés és el circ romà. Les sessions científiques es desenvoluparan al llarg de dos dies i giraran entorn de qüatre ponències:

 • L'espectacle. Iconografia de les competicions circenses.

 • El món del circ. La documentació epigràfica.

 • Arquitectura dels circs.

 • El circ de Tàrraco.

Estructura del congrés

En aquesta edició es vol promocionar el debat. Per aquest motiu s'ha decidit canviar l'esquema tradicional de ponències i comunicacions que s'havia seguit fins ara, incorporant la figura del relator. Cada ponència estarà a càrrec d'un ponent-relator que exposarà l'estat de la qüestió del tema que li ha estat encomanat per l'organització. També serà l'encarregat de generar debat, en companyia dels comunicants i resta dels congressistes, fent un resum de les comunicacions presentades entorn del tema. Per cada ponència s'admetrà un nombre màxim de 8 comunicacions.

Les persones interessades a participar en aquest congrés podran fer-ho mitjançant la presentació d'una comunicació o d'un pòster, i estaran obligades a la inscripció (un dels autors com a mínim).

Comunicacions

S'acceptaran propostes sobre qualsevol dels quatre eixos temàtics. Els autors de les comunicacions disposaran d'un temps breu per comentar el seu treball, després del resum que n'haurà fet el ponent-relator, i incidiran més en els temes a debatre del seu treball que no en una simple exposició.

Les propostes de comunicació s'han d'enviar a la Secretaria del Congrés (jlopez@icac.cat) abans del dia 15 de maig de 2016 i seran avaluades pels membres del Comitè Científic del Congrés, que resoldran les admeses i excloses abans del 15 de juny. Les propostes de comunicació consistiran en el resum del treball amb una extensió d'entre 2.000 i 3.000 caràcters, resum i un apartat final de qüestions per al debat.

El text complet de les comunicacions acceptades pel Comitè Científic s'haurà de remetre a la Secretaria del Congrès abans del 15 de setembre de 2016. La seva extensió màxima serà de 30.000 caràcters (amb espais).

Els textos rebuts de les comunicacions aprovades seran publicats a la pàgina web del Congrés per tal que els assistents els puguin consultar amb antelació, facilitant així el debat i la discussió posteriors.

Pòsters

Les propostes de pòster s'han d'enviar a la Secretaria del Congrés (jlopez@icac.cat) abans del dia 15 de maig de 2016 i seran avaluades pels membres del Comitè Científic del Congrés, que resoldran les admeses i excloses abans del 15 de juny. Les propostes de pòster consistiran en el resum del treball amb una extensió d'entre 1.500 i 2.000 caràcters (amb espais) i inclouran: títol, autors amb la seva institució de referència i resum.

El nombre de pòsters es il·limitat. S'exposaran a la seu del Congrés.

Per a la seva confecció, caldrà seguir les normes següents.

 • Dimensions: format DIN-A1

 • Orientació: vertical

 • Font: Times New Roman

 • En la part superior central del poster haurà de figurar la següent informació:

 • Títol del pòster

 • Autor

 • Institució de procedència

 • En la cantonada superior esquerra haurà de figurar la referència a la reunió.

 • Els comunicants podran portar personalment el pòster a la reunió o bé podran enviar-lo per correu postal abans del dia 1 de novembre a la secretaria general.

Publicació

Com en edicions anteriors, s'editarà una publicació l'any següent amb els textos complets dels treballs acceptats (comunicacions i pòsters). Les actes del Congrés es publicaran digitalment amb accés obert i, si el pressupost ho permet, també en paper. Totes les apotacions acceptades seran publicades l'any següent, Les llengües acceptades són les següents: català, castellà, italià, portuguès, anglès i alemany.

Matrícula

El preu de la inscripció és de 30€.

El preu de la inscripció reduïda és de 10€. La inscripció reduïda serà aplicable a estudiants, aturats i jubilats que ho acreditin mitjançant un document (carnet d'estudiant, de jubilat o inscripció a l'INEM).

S'accedeix al procés d'inscripció mitjançant la web: www.tarracobiennal.com. La inscripció serà operativa a partir del dia 1 de març.

categorías / tags / categorie

Fasti Congressuum is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License
© 2014 by Fasti Congressuum. Proudly created by M. Cristina de la Escosura