Send your Call or Congress to fasticongressuum@gmail.com

Jornades Internacionals sobre el Món Clàssic en Honor de Carles Miralles -18-19/01/2018, Barcelona (Carles Miralles (Barcelona 1944-2015), en la seva vessant d’hel·lenista, ha estat, durant molts anys, un referent dels estudis de fi lologia clàssica a la Universitat de Barcelona. Mestre de la gran majoria dels que ara en són professors, liderà el que, des de fora, fou anomenat «grup de Barcelona». Mantingué relacions científi ques intenses amb docents i investigadors d’arreu del món, i impartí amb assiduïtat cursos i conferències a nombroses universitats espanyoles i europees, moltes de les quals italianes. Aquest Congrés Internacional ha estat concebut per fer-se ressò del seu prestigi i del seu mestratge quan es compleixen tres anys de la seva mort prematura.


FECHA/DATE/DATA: 18-19/01/2018


LUGAR/LOCATION/LUOGO: Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, Spain)

ORGANIZADOR/ORGANIZER/ORGANIZZATORE: Montserrat Jufresa; Jaume Almirall; Carles Garriga; Alejandro Coroleu; José Luis Vidal; Francesca Mestre; Mariàngela Vilallonga


INFO: PDF - scec@iec.cat

INSCRIPCIÓN/REGISTRATION/REGISTRAZIONE:


PROGRAMA/PROGRAM/PROGRAMMA: (aquí / here / qui)

Dijous, 18 de gener Matí: Sala Prat de la Riba 9 -9’30 Presentació de les Jornades, a càrrec del President de l’IEC Sala Pi i Sunyer Poesia èpica i lírica Presidència de sessió: Jaume Pòrtulas 9 ’30 -10 h «La parole et le souffle dans les épopées homériques : sur une relation particulière du dire et du penser», Cathérine Darbo-Péschanski (CNRS, Oxford) 10-10’30 h «Un peplo ad Atena. Aspetti della iterazione epica», Riccardo di Donato (Universitat de Pisa) 10’30-11 h « L’Iliade, poésie ou poème?», Pierre Judet de la Combe ( EHESS, CNRS, Paris) 11-11’30 h Pausa cafè

Presidència de sessió: Jaime Siles 11’30-12 h «Sarcasmo e ironia in Omero», Ezio Pellizer (Universitat de Trieste) 12-12’30 h «A propòsit d’una comparació homèrica», Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona) 12’30-13 h «Representacions del passat en els poemes homèrics i relats externs a la trama», Montserrat Reig (Universitat de Barcelona) i Jesús Carruesco (Universitat Rovira i Virgili) Tarda: Sala Pi i Sunyer Poesia èpica i lírica Presidència de sessió: Riccardo di Donato 15-15’30 h «Antimaco di Colofone, la critica omerica e gli amori di Ares e Afrodite», Carmine Catenacci (Universitat de Chieti-Pescara) 15’30-16 h «L'art de la viticultura a les Dionisíaques de Nonnos de Panòpolis», Antoni González Senmartí (Universitat Rovira i Virgili) 16-16’30 «Árboles hombres desde Homero», Natalia Palomar (Universitat de Barcelona) 16’30-17 h Pausa cafè

Presidència de sessió: Silvana Celentano 17-17’30 h «Tersites i la funció de la poesia iàmbica», Xavier Riu (Universitat de Barcelona) 17’30-18 h «Entre oralidad y escritura: notas sobre las elegías de Arquíloco» Emilio Suárez de la Torre (Universitat Pompeu Fabra) 18-18’30 h «Sobre el nom i l' origen del centó en grec. O de com Carles Miralles em va advertir, benèvol, que Eustaci de Tessalònica no era pas Milmann Parry», José Luis Vidal (Universitat de Barcelona)


Dijous, 18 de gener Matí: Sala Nicolau d’Olwer Poesia lírica i tràgica Presidència de sessió: Renzo Tosi 9’30-10 h «Alguns epigrames macedonis», Jaume Almirall (Universitat de Barcelona) 10-10’30 h «La presenza di Bromio nel prologo delle Eumenidi eschilee», Angela Andrisano (Universitat de Ferrara) 10’30- 11 h «La impiedad de Lico en el Heracles de Eurípides», Esteban Calderón (Universitat de Murcia) 11-11’30 h Pausa cafè

Presidència de sessió: Diego Lanza 11’30-12 h «Eschilo e l’ekkyklema : qualche nuova considerazione», Angelo Casanova (Universitat de Florència) 12-12’30 h «Anfión o la autoridad del músico cuestionado», Juan Luis López Cruces (Universitat d’Almería) 12’30-13 h «Osservazioni sull'uso di espressioni proverbiali nella tragedia», Renzo Tosi (Universitat de Bolònia) Tarda: Sala Nicolau d’Olwer

Poesia tràgica Presidència de sessió: Pierre Judet de la Combe 15-15’30 h « Callar o parlar bé? Euphemia a l'Hipòlit d'Eurípides», Montserrat Camps (Universitat de Barcelona) 15’30-16 h «Plató i els poetes: les raons d'una tensió irresolta», Francesc Casadesús (Universitat de les Illes Balears) 16-16’30 h «Le nostre Supplici», Vittorio Citti (Universitat de Trento)

16’30-17 h Pausa cafè

Presidència de sessió: Angelo Casanova 17-17’30 h «Escipió a Cartago, plorava per Roma», Carles Garriga (Universitat de Barcelona) 17’30-18 h «Eschilo, Eumenidi, vv. 778-1031. Osservazioni sulla forma commatica», Liana Lomiento (Universitat d’Urbino) 18-18’30 h «Un testo per la scena: il “frammento di Cassandra” (TrGF adesp. 649)», Enrico Medda (Universitat de Pisa)Divendres, 19 de gener Matí: Sala Prat de la Riba Retòrica. Narrativa Presidència de sessió: Consuelo Ruiz Montero 9-9’30 h «Ars latet arte sua: suscitare emozioni con parole o immagini. Cicerone, Quintiliano e l’artificio di Timante», Silvana Celentano (Universitat de Chieti-Pescara) 9’30-10 h «Teixint històries d’amistat: relat oral, ficció i construcció narrativa al Tòxaris de Llucià», Pilar Gómez (Universitat de Barcelona) 10-10’30 h «La llengua dels falsos intel·lectuals: Aquil·les Taci VIII 9 i el Pseudologista 25-26 de Llucià de Samòsata», Sergi Grau i Roser Homar (Universitat de Barcelona) 10’30-11 h Pausa cafè

Presidència de sessió: Ezio Pellizer 11-11’30 h «L’ase com a motiu literari», Marc Mayer (Universitat de Barcelona) 11’30-12 h «Escultura i paraula: les estàtues descrites per Cal·lístrat», Francesca Mestre i Eulàlia Vintró (Universitat de Barcelona) 12-12’30 h «Teatre i mimesi en Marc Aureli 11.6», Joan Josep Mussarra (Universitat de Barcelona) 12’30-13 h «La novel·la d'Apuleu», Mariàngela Vilallonga (Universitat de Girona)

Tarda: Sala Prat de la Riba Retòrica. Narrativa Presidència de sessió: Giulia Sissa 15-15’30 h «Una edició de les Efesíaques de Xenofont», Josep Antoni Clúa (Universitat de Lleida) 15’30-16 h «Novela corta y novela larga en la tradición helénica : contrastes», Carlos García Gual (Universitat Complutense, Madrid) 16-16’30 h «Los fragmentos papiráceos de la novela de Sesóncosis», María Paz López (Universitat d’Alacant) 16’30-17 h Pausa cafè

Presidència de sessió: Cathérine Darbo-Péschanski 17-17’30 h «Épica y novela: el proemio de los Relatos pastoriles de Longo», Consuelo Ruiz Montero (Universitat de Múrcia) 17’30-18 h «The Touch of Romance. Sensuality in the Ancient Novel », Giulia Sissa (Universitat de Califòrnia, Los Angeles) 18-18’30 h «Tradició biogràfica de Simònides», Àngel Martín (Universitat de Barcelona)Divendres, 19 de gener Matí: Sala Puig i Cadafalch Antropologia. Epigrafia. Tradició clàssica Presidència de Sessió: Emilio Suárez de la Torre 9-9’30 h «“I es posà a parlar amb ells en grec”: l’opció per la llengua en les Actes dels Màrtirs», Teresa Fau (Universitat de Barcelona) 9’30-10 h « Les dieux d’en haut et les dieux d’en bas chez Homère: une question à réexaminer », Stella Georgoudi (École Pratique Hautes Études, Paris) 10-10’30 h «L'encant indiscutible de Pandora. De certezas hesiódicas en nuestros trabajos y días», Ana Iriarte (Universitat del País Basc) 10’30-11 h Pausa cafè


Presidència de Sessió: José Luis Vidal 11-11’30 h «”Un cumulo di immagini infrante”. Carles Miralles e la difficile identità dell’intellettuale», Diego Lanza (Universitat de Pavía) 11’30-12 h «La lexicografía neotestamentaria hoy», Jesús Peláez (Universidad de Córdoba) 12-12’30 h « Dos poemes (neo)grecs»», Jorge-Ariel Binaghi (Consell d’Europa) 12’30- 13 h «Sobre la anotación de Y por V y la ausencia de aspiración en una inscripción votiva de Longrovia (Conventus Scallabitanus)», Jaime Siles (Universitat de València)


Tarda: Sala Puig i Cadafalch Epigrafia. Tradició Clàssica Presidència de Sessió: Mariàngela Vilallonga 15-15’30 h «Novetats epigràfiques de Barcino», Isabel Rodà (Universitat Autònoma de Barcelona), Alessandro Ravotto (ICAC) 15’30-16 h « L'Orestea di Pasolini: prospettive di lettura», Cecilia Angioni (Universitat de Càller) 16-16’30 h «El Sòcrates de Llorenç Villalonga: Xantipa i Diàlegs socràtics», Eloi Creus (Universitat de Barcelona) 16’30-17 h Pausa cafè

Presidència de Sessió: Marc Mayer 17-17’30 h «Wilhelm von Humboldt a Catalunya: entre la Grècia ideal i els bàrbars romànics», Raül Garrigasait (Universitat de Barcelona) 17’30-18 h «L’Heràclit corruptor de Walter Pater», Pau Gilabert (Universitat de Barcelona) 18-18’30 h «Una presència borbònica a Espriu i a Perucho», Ernest Marcos (Universitat de Barcelona) Sala Prat de la Riba 18’30 h Cloenda

categorías / tags / categorie

Fasti Congressuum is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License
© 2014 by Fasti Congressuum. Proudly created by M. Cristina de la Escosura